اغلب روابط عمومی سایبر تصور داشتن یک سایت یا تنها استفاده از امکانات آنلاین را در ذهن متبادر می سازد. اما روابط عمومی سایبر دارای شاخصه های مهم تری است که توسط فضای سایبر اجرایی می شود.

روابط عمومی سایبر را می توان مدیریت روابط عمومی از طریق اینترنت تعریف کرد. در این مورد، مدیریت روابط عمومی شامل ارتباطات داخلی از طریق شبکه، مدیریت روابط فروشنده از طریق شبکه خارجی و همچنین مدیریت ارتباط با مردم، دولت، مشتری و غیره می باشد. کار اصلی شرکت هایی که به دنبال روابط عمومی سایبر هستند، می تواند تجارتی بر مبنای وب (تجارت الکترونیکی) یا حکومت الکترونیکی یا یک کسب وکار فیزیکی باشد که در آن وب تنها وسیله ای برای ارتباط است.

۱- پیام ویژه هر مخاطب و تا حد ممکن غیرمستقیم ارسال می شود.

۲- حریم شخصی مخاطب حفظ می شود.

۳-ارسال پیام به مخاطبان اصلی و مستقیم است.

۴- تمایز بین فرستنده و گیرنده که برای تعریف قدیم مخاطبان ضروری بود دیگر اعتباری ندارد.

۵- دسترسی به اطلاعات تازه تر را ممکن می سازد.

۶- ارسال پیام چند رسانه ای میسر است.

۷- خطابه (یک نفر برای همه یا از طرف رسانه به مخاطب) به گفتگو میان کسانی که مخاطب شناخته می شدند تبدیل شده است.

۸- منابع متعدد برای کسب حقیقت فراهم می نماید.

۹- مدل ارتباطی از "مرکز-پیرامون" به مدل های متنوعی چون مدل "مشاهده ای" تغییر کرده است و مخاطب آنچه را می خواهد، هرگاه بخواهد، می جوید و برمی گزیند. مدل دیگر در روابط عمومی سایبر مدل ارتباطی "دوسویه" است.

۱۰- مخاطبان با تابعیت بین المللی پدید می آورد.

۱۱- رسانه الکترونیک انسان را بی ثبات و تغییر پذیر می کند.

۱۲- فقدان سانسور

۱۳- نابرابری را در دسترسی به اطلاعات افزایش می دهد.

۱۴- منجر به رواج فردگرایی و انزواطلبی می شود.

۱۵- ارتباط شخصی و مشارکتی می شود و مخاطب غیرفعال نیز گزینشگر و مشارکتی می شود.

۱۶- عصر رسانه شخصی و مشارکتی را آغاز کرده است.

۱۷- استراتژی روابط عمومی در سطوح خرد و تخصصی طراحی می شود.

۱۸- ارتباط متعادل در روابط عمومی الکترونیک بصورت مجازی است.

۱۹- ارتباط one to many به ارتباط one to one و many to many تبدیل می شود.

جامعه روابط عمومی