روابط عمومی ها در جامعه به عنوان حلقه اتصال مردم و نهادها و سازمانها عمل می کنند و در هماهنگ کردن اجزای مختلف ساختار اداری و توسعه ی روابط کاری مراکز فرهنگی نقش بسزایی دارند.

روابط عمومی ها در جامعه به عنوان حلقه اتصال مردم و نهادها و سازمانها عمل می کنند و در هماهنگ کردن اجزای مختلف ساختار اداری و توسعه ی روابط کاری مراکز فرهنگی نقش بسزایی دارند.

روابط عمومی حوزه هنری استان اصفهان، با توجه به اهمیت و نقش و جایگاه حوزه هنری در ارتباط موثر با هنرمندان فرهیخته وظیفه مهم اطلاع رسانی از مجموعه ای تأثیرگذار و هنری را در شهری چون اصفهان بر عهده دارد،‌ مجموعه ای که خاستگاه بسیاری از حرکت های موثر هنری است و هر روز چندین رخداد فرهنگی و هنری قابل توجه در آن به وقوع می پیوندد.

این مجموعه نقش مهمی در تعامل با هنرمندان این خطه هنرپرور، اساتید، هنرجویان، مراکز فعال فرهنگی و... به عهده دارد. انعکاس به موقع اخبار و تولیدات هنری و رخدادهای فرهنگی، نشان دادن افتخارات هنری در عرصه ملی و بین المللی در استان اصفهان از دیگر فعالیت های روابط عمومی است.

جامعه روابط عمومی