در حکمی از سوی هاشم یکه زارع مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، مرتضی ظفرزاده به عنوان قائم مقام مدیر ارتباطات و امور بین الملل منصوب شد.

در حکمی از سوی هاشم یکه زارع مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، مرتضی ظفرزاده به عنوان قائم مقام مدیر ارتباطات و امور بین الملل منصوب شد.

در همین حال طی حکم جداگانه ای از سوی محمدرضا انتظاری مقدم معاون توسعه منابع انسانی گروه صنعتی ایران خودرو، وی به سمت رئیس اداره روابط عمومی این شرکت نیز منصوب شد.

به گزارش جامعه روابط عمومی ،در حکم انتصاب مرتضی ظفرزاده آمده است، انتظار دارم با بهره گیری از توان و ظرفیت های منابع کارشناسی و تخصصی موجود و کارآمد، طرح و برنامه ریزی مدیریت فوق به نحوی ساماندهی شود که سیاست های ارتباطات عمومی در تعامل با کارکنان و کلیه ذی‌نفعان و همفکری با سازمان ها و نهادهای تخصصی و بهره گیری از ظرفیت های بالفعل کلیه رسانه ها به منظور بازتاب رخدادها و اقدام های انجام شده و تقویت فعالیت های اثرگذار در جهت ارتقای جایگاه و تصویر گروه صنعتی ایران خودرو به نحوی اثر بخش محقق گردد.

جامعه روابط عمومی