شنیده های حاکی از این است که سید پیام جعفری نیا، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شورای شهر رشت گزینه اصلی احراز سمت مدیریت روابط عمومی یکی از ارگانهای استان های همجوار می باشد.

شنیده های حاکی از این است که سید پیام جعفری نیا، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شورای شهر رشت گزینه اصلی احراز سمت مدیریت روابط عمومی یکی از ارگانهای استان های همجوار می باشد.

وی دارای سابقه ۱۰ ساله در روابط عمومی های مجموعه شهرداری،شورای شهر ،مناطق و سازمانهای تابعه شهرداری می باشد.

از اقدامات قابل توجه وی در مدت کوتاه حضور در سِمت مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شورای شهر میتوان به حمایت همه جانبه و ایجاد تعامل مطلوب با اصحاب رسانه و تدوین لایحه نظام جامع پرداخت رسانه ها را میتوان به عنوان عملکرد وی در این مجموعه اشاره کرد.

جامعه روابط عمومی