این نشست به مناسبت روز طب ایرانی، و با هدف ایجاد تعامل با مسئولین و اعضای هیات علمی دانشکده طب ایرانی در راستای معرفی دانشکده و ارتقاء سطح آگاهی عموم جامعه نسبت به مسائل پیرامون طب ایرانی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، نشست دکتر شهبازی رئیس روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه با دکتر مظفرپور رئیس، دکتر ریحانه معینی معاون آموزشی و دکتر زهرا معماریانی معاون پژوهشی دانشکده طب ایرانی و کارشناسان روابط عمومی مورخ ۲۵ تیر ۹۷ در دفتر روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه برگزار شد.

این نشست به مناسبت روز طب ایرانی، و با هدف ایجاد تعامل با مسئولین و اعضای هیات علمی دانشکده طب ایرانی در راستای معرفی دانشکده و ارتقاء سطح آگاهی عموم جامعه نسبت به مسائل پیرامون طب ایرانی برگزار گردید.

در ادامه ریاست دانشکده طب ایرانی و اعضای هیات علمی ضمن تشکر از برگزاری این جلسه بیان داشت: دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی بابل یکی از ۸ دانشگاهی در کشور می باشد که موفق به تاسیس دانشکده طب ایرانی شد. و تاکنون ۷ دوره ورودی دستیار طب ایرانی داشته که در سال جاری، اولین سری از آنها فارغ التحصیل خواهند شد.

جامعه روابط عمومی