نقش ارتباط با رسانه ها در جامعه که پاسخگو دولت و ساختن افکار عمومی و همچنین آگاه سازی ،اطلاع رسانی ،افزایش اعتماد و نیز افراد لایق و توانا جای آنها را میگیرند و روابـط عمـومی هـا در عرصـه اطـلاع رسـانی و ارتباطـات مـیتوانـدپاسـخگویی و رفـع نیازهـای آنهـا میدانند به عنوان یک شهروند، صاحب حق و منزلت و نیزدر جامعه مردم، دارای «حق کسب اطلاع» وجلوگیری از رواج شایعه هستند

 • نقش پاسخگو بودن دولت: روابط عمومی با ارتباط صحیح و کارآمد با مـردم و افکـار عمـومی از طریـق رسـانه هـا میتواند در تامین این حق برای مردم نقش مؤثری ایفا کند.
 • عقلایی ساختن افکار عمومی: یکی از مهمترین کارکردهای ارتباطی روابط عمومی ها کمک به گـردش اطلاعـات بـا ارزش، صحیح و کافی در جامعه و در نتیجه گرایش جامعه به خرد ورزی، تعقل و اندیشه نقاد و منطقی است. این امر نوعی تعادل و توازن اجتماعی را میـان نیروهـا و نیـز بـین مردم و دولت بوجود می آورد.
 • آگاه سازی و اطلاع رسانی: روابط عمومی با اطلاع رسانی صحیح و به موقع و شفاف سازی سازمان از نظر ارتباطی، میتواند دراین زمینه به ایفای نقش بپردازد، چرا کـه از ویژگی هـای یـک جامعـه مـدنی،حضور شهروندانی آگاه، مطلع و محرم است.
 • مقابله با عوامگرایی: روابط عمومی ها میتوانند ظرفیت کارشناسی و علمی جامعـه را بـارور کـرده و آن را در خدمت دستگاه های ذیربط قرار دهند و این امر جز با حضور نیروهای علمی و فکـری در بطن و متن تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها محقق نمی شود.
 • افزایش اعتماد: صداقت ارتباطی و شفافیت اطلاعاتی، اعتماد و باور عمومی را نسبت بـه حسـن نیـت و عملکردهای دولت بالا می برد و روش های خشونت بار اجتماعی جای خود را به روش های مسالمت آمیز میدهد.
  مقابله با فرهنگ تملق و تظاهر: روابط عمومی با تولید و توزیع اطلاعات با ارزش، به موقع و کافی قادر اسـت عرصـه را براین گروه تنگ سازد و این خود یکی از شرایط تحقق جامعه مدنی است.
 • تحقق شایسته سالاری: نقش اطلاعاتی و ارتباطاتی روابط عمومی میتواند شرایط ارزیابی و نقادی صـحیح را از عملکرد مسئولان و نیـز خواسـتها، نیازهـا و انتظارهـای مـردم، فـراهم آورد. در چنـین شرایطی خودبخود افراد ضعیف به حاشیه رانده میشوند و افراد لایق و توانا جای آنها را میگیرند.
 • جلب مشارکت مردمی: چگونگی عملکرد روابـط عمـومی هـا در عرصـه اطـلاع رسـانی و ارتباطـات مـیتوانـد مشارکت پذیری یا مشارکت گریزی مردم را در پی داشته باشد. مردمی که احساس عـدم صداقت، پنهان کاری و دروغگویی از سوی سازمان های دولتی و بالطبع روابط عمومی ها را داشته باشند، خود عملاً به یکی از موانع توسعه تبدیل میشوند.
 • حرمت گذاری به انسان: مردمی که احساس کنند مسئولان خود را مؤظف به پاسـخگویی و رفـع نیازهـای آنهـا میدانند به عنوان یک شهروند، صاحب حق و منزلت هستند، و به جایگـاه خـویش، بـه عنوان «انسان» و نماینده خداوند در زمین که صاحب احترام است واقف میشوند و این خود یکی از مشخصه های جامعه مدنی است.
 • در جامعه مردم، دارای «حق کسب اطلاع» هستند: روابط عمومی یکی از ابزارهای مهم تأمین حق کسب اطلاع مـردم اسـت. مـردم حـق دارند که بدانند واقعیت های محیط زندگی شان چیست و روابط عمومی در اسـتیفای ایـن حق، سهم مهمی دارد.
 • جلوگیری از شکل گیری و رواج شایعه: شایعه به طور کلی محصول «ابهام» و «نیاز اطلاعاتی» است در جامع های کـه از نظـر اطلاعاتی شفاف است شایعه مجالی برای تولید و حرکت باز نمی یابد.

جامعه روابط عمومی