عدم شناخت افراد از ماهیت و منابع رسانه های مجازی باعث می شود تا جریان های رسانه ای مختلف به راحتی در افکار آن ها نفوذ کند

گستردگی رسانه ای مختلف در جامعه ی امروزی،میزان نفوذ رسانه های مختلف امروزه تا حدی رسیده که هر کدام از مصرف کنندگان یک رسانه ی خاص تولیدکننده ی محتوای آن رسانه نیز هستند.

همچنین تولید محتوای رسانه ای بدون توسط تمامی افراد باعث شده تا مرزی بین رسانه های رسمی و غیر رسمی ایجاد شود، بر همین اساس شناخت از رسانه های مختلف و آشنایی با ماهیت آن ها برای مصرف کننده امری لازم و ضروری است.

ا سواد رسانه ای با اشاره به عدم دانایی و اطلاعات مردم از ماهیت رسانه های مختلف، که بسیاری از مردم بدون اطلاع از ماهیت و اهداف رسانه های مختلف دست به مصرف اطلاعات منتشر شده می زنند.

اشاره به این موضوع  درعدم هویت منبع پیام در بسیاری از رسانه های مجازی، که متاسفانه امروزه مصرف کنندگان مختلف بدون شناسایی رد پای منابع، از اخبار و اطلاعات منتشر شده در فضای مجازی تغذیه می کنند.

موضوع جریان سازی های رسانه ای در کشور و عدم شناخت افراد از ماهیت و منابع رسانه های مجازی باعث می شود تا جریان های رسانه ای مختلف به راحتی در افکار آن ها نفوذ کند.

موم مردم با حضور در رسانه های مجازی دست به تولید محتوا زده و خود را به عنوان یک تولیدکننده می شناسند، در حالی که همین افراد به صورت ناخودآگاه تحت تاثیر سلیقه های ارائه شده از طریق رسانه های مختلف قرار گرفته اند.

انگاره سازی یکی از مهم ترین وظایف رسانه های مختلف است که متاسفانه موضوع انگاره سازی امروزه در فضای مجازی نادیده گرفته شده است، به طوری که رویکرد و انگاره ی خاصی در شبکه های مختلف مجازی دیده نمی شود.

 

جامعه روابط عمومی