روابط عمومی در زندگی انسان از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است ، با کمی تأمل و نگاه به پیرامون خود ، هنگام بروز مشکلات ، مواقعی که از دیگران راهنمایی می خواهیم ، و … به این مهم پی می بریم .

روابط عمومی در زندگی انسان از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است ، با کمی تأمل و نگاه به پیرامون خود ، هنگام بروز مشکلات ، مواقعی که از دیگران راهنمایی می خواهیم ، و … به این مهم پی می بریم .

اهمیت روابط عمومی از یک زندگی شخصی تا کار در مسئولیت مشخص در سازمان های خصوصی و یا دولتی کاملا مشهود است ، هر فردی در مواجهه با افراد دیگر خواه ناخواه مجموعه ای از آداب معاشرت ،تعاملات و مناسبات را برمی گزیند که می تواند به انزوا رفتن و یا ارتقاء سطح روابط بین فردی منجر شود .

در ادارات و سازمان ها این مهم بسیار خطیر تر است چرا که علاوه بر این که موفقیت یا عدم موفقیت فرد مطرح است ، سرنوشت کل مجموعه نیز تحت تاثیر روش های به کار گرفته قرار می گیرد و ممکن است به برقراری یک روابط مطلوب و کارآمد و یا یک رابطه لجام گسیخته و نامطلوب منتهی گردد.

روابط عمومی{Public Realitions}در راستای این تعامل و ارتباط ، هم بر افکار عمومی تاثیر گذار است و هم از آن نقش می پذیرد ، مدیر روابط عمومی برای پیشبرد و تعالی مجموعه خود و اگاهی از نحوه ی قضاوت جامعه در مورد فعا لیت های مربوطه نیازمند توجه به افکار عمومی است که در قبال آن استراتژی مناسب و مطلوب باید به گونه ای طراحی گردد که با کمترین تنش ، وصول به اهداف سازمانی محقق گردد.

از طرف دیگر روابط عمومی با ارائه اطلاعات و مستندات به هنگام به جامعه و مخاطبان می تواند در شکل گیری و جهت دهی به افکار عمومی تاثیر گذار باشد . بنابر این نقش روابط عمومی در این زمینه ایجاد تعامل مطلوب و کارآمد با افکار عمومی است.

روابط عمومی نقشی بسیار موثر در بهبود وضعیت سازمان و ایجاد تعامل بین مجموع های درون و برون سازمانی دارد. مدیر روابط عمومی در هر سازمان بایستی واجد یک سری خصوصیا ت و روش های کار آمد در اداره امور و انجام وظایف شغلی باشد تا بتواند موجب پیشرفت کاری در ادارات و سازمان ها گردد .

روابط عمومی از گذشته تا قرن ۲۱ ، تغییرات شگرفی را به خود دیده است . روابط عمومی قرن ۲۱ بسیار پیچیده تر از روابط عمومی قرن های قبل است و تحولات فراگیر دنیای معاصر مسئولیت های بیشتری را متوجه کارگزاران روابط عمومی می کند.

اگر بخواهیم روابط عمومی نقش مطلوب و متناسب با شرایط قرن ۲۱ را ایفا کند ، بایستی به گونه ای برنامه ریزی کنیم که در درجه ی نخست هر سازمانی ، نسبت به تثبیت و تقویت جایگاه روابط عمومی اقدام شود .

در مراتب بعدی ،تدوین ساختار ، اساسنامه روابط عمومی ، در نظر گرفتن نیروهای کافی برای انجام وظایف مربوطه و مجهز شدن به ابزارهای نوین ارتباطی مورد توجه قرار گیرد تا روابط عمومی بتواند از عهده ی مسائل گسترده دنیا ی معاصر برآید و راهنمای خوبی برای مجموعه ی خود و مخاطبان گردد.

بهمن علی بخشی

جامعه روابط عمومی