گفتگوی تلویزیونی بایگانی - جامعه روابط عمومی
حاشیه ای برای یک گفتگوی تلویزیونی ۱۳ مرداد ۱۳۹۵

حاشیه ای برای یک گفتگوی تلویزیونی

متکلفیم، نه اینکه ظاهر حرف دشوار است، نه، مایه ی حرف ها گفتگویی نیست. عقیم است. نمی سوزاند. پی نمی زند در وجودمان. بشدت و ناخواسته درگیر حشویاتِ زبانیم.