کتاب رسانه و حقوق شهروندی بایگانی - جامعه روابط عمومی
کتاب رسانه و حقوق شهروندی ۲۵ آذر ۱۳۹۳

کتاب رسانه و حقوق شهروندی

رسانه در جایگاه ابزار انتقال معنا و در راستای تحقق زندگی آرمانی یا شیطانی، می تواند به حقوق حقه انسان، خدمت یا خیانت کند. رسانه ها نقشی بسیار پررنگ در تأمین این حقوق دارند.