نشان عالی روابط عمومی بایگانی - جامعه روابط عمومی
فراخوان سومین دوره اعطای نشان عالی روابط عمومی ۱۴ فروردین ۱۳۹۶

فراخوان سومین دوره اعطای نشان عالی روابط عمومی

نشان عالی روابط عمومی از سوی انجمن متخصصان روابط عمومی و موسسه کارگزار روابط عمومی به مدیران برتر روابط عمومی کشور اعطا می شود.