مشاور امور فن آوری ارتباطی بایگانی - جامعه روابط عمومی
مشاور امور فن آوری ارتباطی فرهنگ و ارشاد اسلامی اهواز منصوب شد ۲۵ بهمن ۱۳۹۵

مشاور امور فن آوری ارتباطی فرهنگ و ارشاد اسلامی اهواز منصوب شد

احمد عامری به عنوان مشاور در امور فن آوری ارتباطی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان اهواز منصوب شد