فرایند متقاعدسازی مخاطب بایگانی - جامعه روابط عمومی
روابط عمومی و فرایند متقاعدسازی مخاطب ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

روابط عمومی و فرایند متقاعدسازی مخاطب

مهمترین اهداف روابط عمومی، تبادل اطلاعات واقعی و ایجاد حسن تفاهم ، تعامل با مخاطب ، تامین منافع سازمان و مخاطب و ایجاد حفظ و تداوم ارتباط با مخاطب است و اهداف تبلیغات کسب آراء و تمایلات دلخواه اقناع مخاطب، تامین منافع منبع یا سازمان و تاثیر و نفوذ و تسلط بر مخاطب است.   […]