دکتر فرهاد حمزه لویی بایگانی - جامعه روابط عمومی
سرپرست مدیریت روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اهواز منصوب شد ۲۳ مهر ۱۳۹۶

سرپرست مدیریت روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اهواز منصوب شد

دکتر ایرج نظری سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اهواز با صدور حکمی، دکتر فرهاد حمزه لویی را به سمت سرپرست مدیریت روابط عمومی دانشگاه منصوب نمود.