دکتر حمید صبری بایگانی - جامعه روابط عمومی
رسانه ها و حقوق شهروندی ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

رسانه ها و حقوق شهروندی

دکتر حمید صبری مدرس و پژوهشگر ارتباطات و روابط عمومی، دانش آموخته دانشکده صدا و سیما قم در مقاله”رسانه ها و حقوق شهروندی”به رابطه رسانه، شهروند، حقوق شهروندی پرداخته است.