خبررسانی بایگانی - جامعه روابط عمومی
روابط عمومی پل ارتباطی بین مردم و حاکمیت است ۱۸ مرداد ۱۳۹۷
فرماندار تهران:

روابط عمومی پل ارتباطی بین مردم و حاکمیت است

امروز خبر و خبررسانی قدرت جابه جا کردن حکومت را دارد، ایده و انگیزه خبرنگاران سبب تغییر مسیر دنیا می شود و اطلاع رسانی دقیق و مستمر سبب قطعی کردن موفقیت هر مدیری می شود.

خبرنگاران در تب و تاب شفافیت و معیشت ۱۶ مرداد ۱۳۹۷
در آستانه روز خبرنگار؛

خبرنگاران در تب و تاب شفافیت و معیشت

خبرنگاران به عنوان منادیان حقیقت رسالتی بزرگ در آگاهی بخشی جامعه بر عهده دارند؛ آنها می خواهند با خلق بهترین آثار و واژه ها به شفاف سازی در حوزه های مختلف بپردازند و در حالی که خود با انوع ناملایمات روبرو هستند وظیفه خطیر و حساس خود را به خوبی انجام دهند.