جهاددانشگاهی بایگانی - جامعه روابط عمومی
برگزاری کارگاه آموزشی کسب و کاردانشجویی ۳۱ تیر ۱۳۹۷
ویژه شرکت کنندگان چهارمین المپیادملی

برگزاری کارگاه آموزشی کسب و کاردانشجویی

مسئول روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه گفت:کارگاه آموزشی نحوه نگارش طرح کسب و کار ویژه شرکت کنندگان در چهارمین المپیادملی کسب و کاردانشجویی جشنواره شیخ بهایی برگزار شد.