جشنواره حقوق شهروندی و رسانه بایگانی - جامعه روابط عمومی
جشنواره حقوق شهروندی و دستاوردهای رسانه ۱۸ تیر ۱۳۹۶

جشنواره حقوق شهروندی و دستاوردهای رسانه

اولین جشنواره فرهنگی حقوق شهروندی و دستاوردهای رسانه ای خوزستان آذرماه سال جاری در استان برگزار می شود.