جامعه پذیری بایگانی - جامعه روابط عمومی
نقش رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی بر جامعه پذیری ۰۴ شهریور ۱۳۹۷

نقش رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی بر جامعه پذیری

نظام ارتباط جدید عهده دار اداره کردن و سازمان دادن و حفظ رابطه متعادل بین دو نیروی علم و فناوری در جامعه است، به گونه ای که جامعه با حفظ استمراری و پایداری خود، توانایی انطباق و دگرگونی را هم داشته باشد.