بشير آبنيكي بایگانی - جامعه روابط عمومی
روابط عمومی تمام دغدغه های مدیران و جامعه را در بر می گیرد ۲۰ آذر ۱۳۹۵

روابط عمومی تمام دغدغه های مدیران و جامعه را در بر می گیرد

کار روابط عمومی به بریده جراید محدود نمی شود حضور دائمی در رسانه ها و شبکه های اجتماعی نیازمند مدرن شدن است