الگوی بایگانی - جامعه روابط عمومی
مبانی و ویژگی های روابط عمومی هوشمند ۱۱ شهریور ۱۳۹۷

مبانی و ویژگی های روابط عمومی هوشمند

تبیین آینده و چشم انداز سازمان است. این روابط عمومی بیانگر این واقعیت است که مشتریان، کارکنان و مدیران سرنوشت مشترک دارند و این احساس را در سازمان تداعی می کنند که همگی در یک قایق قرار داریم و سرنوشت ما به هم گره خورده است.