ارتباط ریسک بایگانی - جامعه روابط عمومی
ارتباط ریسک ۱۲ بهمن ۱۳۹۶

ارتباط ریسک

ارتباط ریسک فرآیند اطلاع رسانی به افراد در مورد خطرات بالقوه به فرد، اموال و یا جامعه است. محققان ارتباطات خطر را به عنوان یک رویکرد مبتنی بر علم برای ارتباط موثر در شرایط استرس زیاد، نگرانی و اختلاف نظر تعریف می کنند.