آموزش رسانه ای بایگانی - جامعه روابط عمومی
ضرورت آموزش رسانه ای برای سفرهای هوایی ۲۹ آذر ۱۳۹۶

ضرورت آموزش رسانه ای برای سفرهای هوایی

سفرهای هوایی| آموزش یکی از ابعاد و الزامات بحث فرهنگ سازی در جامعه به شمار می رود که به شیوه های مختلف و استوار بر تبلیغات محیطی و غیرمحیطی در حال انجام است.