این تحقیق با هدف مطالعه مقایسه‌ای سواد رسانه‌ایدر بین دانشجویان روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند و دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر تهران انجام‌شده است.

چکیده: این تحقیق با هدف مطالعه مقایسه‌ای سواد رسانه‌ایدر بین دانشجویان روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند و دانشگاه علمی –کاربردی فرهنگ و هنر تهران انجام‌شده است.

روش تحقیق از نوع پیمایشی و جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان روابط عمومی دانشگاه‌های آزاد اسلامی واحد دماوند و دانشگاه علمی – کاربردی فرهنگ و هنر تهران است، که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب تعداد ۲۵۸ نفر انتخاب شدند.

برای جمع‌آوری داده‌ها در این پژوهش، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده‌ شده است.

نتایج حاصل نشان داد که ازنظر ابعاد سواد رسانه‌ای (استفاده هدفمندوگزیده‌تراز رسانه‌ها، ارزشیابی پیام، ترکیب پیام‌های مختلف، خلاصه‌سازی پیام‌های مختلف) بین دانشجویان روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی دماوند و دانشجویان علمی کاربردی تفاوت معناداری وجود دارد.

به‌طوری‌که یافته‌های پژوهش حاکی از آن بود که سطح سواد رسانه‌ای در بین دانشجویان روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند بالاتر از دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر است.

نویسندگان:
اصحاب حبیب زاده: دانشیار ارتباطات دانشگاه علوم انتظامی امین
حامد نوروزی: کارشناس ارشد ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی

نشریه مطالعات رسانه های نوین - دوره ۳، شماره ۱۲، زمستان ۱۳۹۶٫

جامعه روابط عمومی