با هدف ساماندهی وضعیت و ارتقای کیفی فعالیت روابط عمومی دستگاه های اجرایی استان ، عملکرد روابط عمومی ها ارزیابی می شود.

دفتر و گفت : با هدف ساماندهی وضعیت و ارتقای کیفی فعالیت دستگاه های اجرایی استان ، عملکرد ها ارزیابی می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ، فرزاد قلندری که صبح امروز در جلسه هیات رییسه شورای هماهنگی های استان در سخن می گفت افزود : با هدف انجام صحیح ودقیق ارزیابی مذکور، پیش نویس شاخص های لازم با ملاحظه نکات علمی تهیه گردیده و با تصویب نهایی شاخص های موصوف در هیات رییسه ، در ارزیابی مزبور لحاظ خواهند شد.

جامعه روابط عمومی