طی احکامی جداگانه از سوی امیر محمد صائمی، بصیر رضاییان به عنوان مشاور و همچنین مسئول روابط عمومی شهرستان شفت منصوب شد.

طی احکامی جداگانه از سوی امیر محمد صائمی، بصیر رضاییان به عنوان مشاور و همچنین مسئول روابط عمومی شهرستان شفت منصوب شد.

به گزارش حرف تازه، طی احکامی جداگانه بصیر رضاییان به عنوان مشاور و همچنین مسئول روابط عمومی شهرستان شفت منصوب شد.

این احکام از سوی امیر محمد صائمی رئیس هیئت بسکتبال شفت صادر شده است.

جامعه روابط عمومی