در راستای اهداف خانه تسنیم و با هدف تسهیل در جهت تحقق این اهداف، با موافقت اعضای هیئت مدیره خانه تسنیم در دعوت از قدمی و پذیرش این درخواست از سوی وی ، نامبرده به عنوان مسئول روابط عمومی این تشکل انتخاب شد.

در راستای اهداف خانه تسنیم و با هدف تسهیل در جهت تحقق این اهداف، با موافقت اعضای هیئت مدیره خانه تسنیم در دعوت از سعیده سادات قدمی و پذیرش این درخواست از سوی وی ، نامبرده به عنوان مسئول روابط عمومی این تشکل انتخاب شد.

به گزارش جامعه روابط عمومی، قدمی مسئول روابط عمومی فنی و حرفه ای استان سمنان و مسئول هماهنگی روابط عمومی های منطقه یک سازمان فنی و حرفه ای کشور و از افراد با تجربه، علاقه مند و دارای روحیه تعامل درون و برون سازمانی در سطح استان و از فعالین حوزه روابط عمومی نوین و استاندارد می باشد.

وی در حال حاضر دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه هستند و امیدواریم با حضور وی در این جایگاه، تعامل با رسانه های مکتوب و مجازی افزایش یافته و در انعکاس عملکرد واقعی و غیر تبلیغاتی این تشکل، نقش آفرینی نمایند.

جامعه روابط عمومی