آرش امیری از این پس مدیر روابط عمومی نمایشگاه شهر آفتاب خواهد بود.

آرش امیری از این پس مدیر روابط عمومی نمایشگاه شهر آفتاب خواهد بود.

به گزارش جامعه روابط عمومی، نصیر بهزاد بعد از بیست و پنج ماه خدمت به عنوان مدیر روابط عمومی و امور بین الملل نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب این مسئولیت را به آرش امیری از کارشناسان روابط عمومی آن مرکز خواهد سپارد.

جامعه روابط عمومی