رضا علیجانی بعنوان مسئول کمیته اطلاع رسانی و عضو شورای سیاست گذاری این جشنواره تبیین شاخص های ارزیابی عملکرد و انتخاب روابط عمومی برتر دستگاه های اجرایی تهران منصوب شد

رضا علیجانی بعنوان مسئول کمیته اطلاع رسانی و عضو شورای سیاست گذاری این جشنواره تبیین شاخص های ارزیابی عملکرد و انتخاب روابط عمومی برتر دستگاه های اجرایی تهران منصوب شد

رضا علیجانی مدیر روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان، از سوی ضیاءالدین صبوری دبیر کل جشنواره تبیین شاخص های ارزیابی عملکرد و انتخاب روابط عمومی برتر دستگاه های اجرایی تهران، به سمت مسئول کمیته اطلاع رسانی و عضو شورای سیاست گذاری این جشنواره منصوب شد.

جشنواره تبیین شاخص های ارزیابی عملکرد و انتخاب روابط عمومی برتر دستگاه های اجرایی تهران با موافقت و دستور استاندار تهران برگزار می شود.

جامعه روابط عمومی