در آخرین جلسه کارگروه تخصصی روابط عمومی سندیکا بهروز میرزائی بعنوان دبیرکارگروه روابط عمومی سندیکای بیمه گران انتخاب شد.

در آخرین جلسه کارگروه تخصصی روابط عمومی سندیکا بهروز میرزائی بعنوان دبیرکارگروه روابط عمومی سندیکای بیمه گران انتخاب شد.

به گزارش جامعه روابط عمومی به نقل از ریسک نیوز، در آخرین جلسه کارگروه تخصصی روابط عمومی سندیکا بابت انتخاب دبیر رای گیری بعمل آمد و طی آن بهروز میرزائی مدیر روابط عمومی شرکت بیمه دانا با اتفاق آرا به مدت یکسال بعنوان دبیرکارگروه روابط عمومی سندیکای بیمه گران انتخاب شد.

بر اساس آئین نامه کارگروه های تخصصی، دبیران این کارگروه ها از مدیران حاضر در آن و با رای گیری میان اعضا به مدت یکسال انتخاب می شوند.

جامعه روابط عمومی