رئیس انجمن شنای کارگری استان تهران در حکمی مدیر روابط عمومی انجمن شنا را معرفی کرد.

رئیس انجمن شنای کارگری استان تهران در حکمی مدیر روابط عمومی انجمن شنا را معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری برنا تهرانُ مهندس احسان سوری رئیس انجمن شنای کارگری استان تهران در حکمی پیام گل سرخ را به مدیریت روابط عمومی انجمن شنا معرفی کرد.

جامعه روابط عمومی