با حکم استاندار لرستان مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری منصوب شد.

با حکم استاندار لرستان مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری منصوب شد.

به گزارش خبرانلاین لرستان .طی حکمی از سوی سید موسی خادمی .بهرام رشیدنیا بعنوان مدیرکل اطلاع رسانی و امور بین الملل استانداری لرستان منصوب شد. رشیدی نیا از جمله مدیرانی است که در سنوات گذشته نیز در این مسولیت قرار داشته و با توجه تجربه کاری کافی انتظار می رود پل ارتباطی و تعاملی مناسبی بین اهالی خبر و استانداری ایجاد نماید.

جامعه روابط عمومی