اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات بیمه مرکزی به مرکز ارتقا یافت. به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، با توجه به تأکید دکتر همتی بر گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت بیمه و به منظور افزایش سطح نظارت بر عملکرد شرکت های بیمه و توسعه زیرساخت های فناوری، […]

اداره کل اطلاعات و بیمه مرکزی به مرکز ارتقا یافت.

به گزارش و امور بین الملل بیمه مرکزی، با توجه به تأکید دکتر همتی بر گسترش اطلاعات و در بیمه و به منظور افزایش سطح نظارت بر عملکرد شرکت های بیمه و توسعه زیرساخت های فناوری، اداره کل اطلاعات به سطح مرکز ارتقا یافت.

براین اساس دکتر همتی طی حکمی سید قاسم نعمتی را به ریاست این مرکز منصوب کرد.

جامعه روابط عمومی