با افزایش شدت انتقاد ها نسبت به بانک مرکزی اولین تغییر در بدنه بانک مرکزی اتفاق افتاد و محمدعلی کریمی از روابط عمومی بانک مرکزی خداحافظی کرد. به گزارش جامعه مجازی روابط عمومی، این خبر حاکی از ان است که محمدعلی کریمی که از خرداد ۱۳۹۴ بر پست مدیریت روابط عمومی بانک مرکزی تکیه زده […]

با افزایش شدت انتقاد ها نسبت به بانک مرکزی اولین تغییر در بدنه بانک مرکزی اتفاق افتاد و محمدعلی کریمی از روابط عمومی بانک مرکزی خداحافظی کرد.

به گزارش جامعه مجازی روابط عمومی، این خبر حاکی از ان است که محمدعلی کریمی که از خرداد ۱۳۹۴ بر پست مدیریت روابط عمومی بانک مرکزی تکیه زده بود از تیم مدیریتی بانک مرکزی حذف و هنوز جایگزین وی مشخص نشده است.

محمدعلی کریمی بعد از بانک مرکزی به یکی از استان های جنوبی کشور رفته و در انجا به ادامه خدمت می پردازد.

جامعه روابط عمومی