علی اکبر خدابخش روابط عمومی معاونت صدا بازنشسته و روز گذشته حامد فاتحی پولادی به عنوان سرپرست روابط عمومی معاونت صدا منصوب شد.

علی اکبر خدابخش روابط عمومی معاونت صدا بازنشسته و روز گذشته حامد فاتحی پولادی به عنوان سرپرست روابط عمومی معاونت صدا منصوب شد.

به گزارش مهر ، حامد فاتحی پولادی روز گذشته ۲۸ بهمن به عنوان سرپرست روابط عمومی معاونت صدا منصوب شد.

پیش از این علی اکبر خدابخش به عنوان مدیر روابط عمومی معاونت صدا فعالیت داشت که بازنشسته شده است.

امروز ۲۹ بهمن مراسم تودیع و معارفه مدیران قدیم و سرپرست جدید روابط عمومی معاونت صدا برگزار می شود.

علی اکبر خدابخش مدرس دانشگاه آزاد و علم و فرهنگ بوده است و در حوزه مدیریت رسانه تدریس می کند.

جامعه روابط عمومی