علی اکبر خدابخش روابط عمومی معاونت صدا بازنشسته و روز گذشته حامد فاتحی پولادی به عنوان سرپرست روابط عمومی معاونت صدا منصوب شد.

علی اکبر خدابخش بازنشسته و روز گذشته به عنوان سرپرست منصوب شد.

به گزارش مهر ، روز گذشته ۲۸ بهمن به عنوان سرپرست منصوب شد.

پیش از این علی اکبر خدابخش به عنوان مدیر فعالیت داشت که بازنشسته شده است.

امروز ۲۹ بهمن مراسم تودیع و معارفه مدیران قدیم و سرپرست جدید برگزار می شود.

علی اکبر خدابخش مدرس آزاد و علم و بوده است و در حوزه تدریس می کند.

جامعه روابط عمومی