خبر رحلت استاد پیشکسوت، مردی متدین، بی ادعا و خادم جامعه روابط عمومی ایران مرحوم میرزا بابا مطهری نژاد دانشجویان، اساتید و همکاران حوزه روابط عمومی، خبر و رسانه را در این دانشگاه متأثر و اندوهگین ساخت.

خبر رحلت استاد پیشکسوت، مردی متدین، بی ادعا و خادم جامعه روابط عمومی ایران مرحوم میرزا بابا مطهری نژاد دانشجویان، اساتید و همکاران حوزه روابط عمومی، خبر و رسانه را در این دانشگاه متأثر و اندوهگین ساخت.

روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی ضمن آرزوی علّو درجات برای آن مرحوم برای خانواده محترم ایشان و جامعه روابط عمومی ایران صبر و اجر جمیل از خداوند بزرگ مسئلت می نماید.

جامعه روابط عمومی