روابط عمومی ها می توانند به عملکرد شفاف بنگاه که به اعتماد و اعتبار اجتماعی منجر خواهد شد کمک شایانی کنند

مرتضی بهنام عضو کمیته داوران دومین جایزه مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی با تاکید بر نقش روابط عمومی ها در ایفای نقش و عملکرد مسئولانه بنگاه ها اشاره کرد و تاکید داشت روابط عمومی ها می توانند به عملکرد شفاف بنگاه که به اعتماد و اعتبار اجتماعی منجر خواهد شد کمک شایانی کنند و با ایجاد کانال های ارتباطی موثر دوسویه بین بنگاه و جامعه ذینفعان در نیاز سنجی بین سازمان و جامعه هماهنگی و همراهی بالایی را ایجاد کرده تا سازمان بتواند در طراحی عملکرد مسئولانه خود موفق عمل نماید و ذینفعان در این فرآیندها دیده شوند.

عضو هیئت مدیره انجمن روابط عمومی ایران به بنگاه های اقتصادی که در دومین جایزه مسئولیت اجتماعی شرکتی حضور داشتند پیشنهاد داد از پتانسیل کارشناسان روابط عمومی های در ایفای نقش مسئولانه بنگاه های خود بیشتر بهره برده و اگر فاقد واحد روابط عمومی هستند هر چه سریعتر به راه اندازی و توسعه بخش مهم و استراتژیک ارتباطات و روابط عمومی خود مبادرت ورزند.

جامعه روابط عمومی