کاراندیش گفت: فرهنگ عامل ساختن جامعه است و اگر اهمیت کار فرهنگی درک شود، بهای بیشتری به آن داده خواهد شد.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشست مدیران روابط عمومی با اشاره به اینکه در اوایل خدمت خود در دستگاه های دولتی دوره کوتاهی مدیر روابط عمومی بوده گفت: نقش روابط عمومی بسیار تأثیرگذار است و اگر روابط عمومی فعال باشد می تواند نقش مهمی در فعالیت دستگاه ایفا کرده و هیجان ایجاد کند.روابط عمومی اگر فعال باشد دستگاه را به شوق می آورد، نقش روابط عمومی پشتیبانی دستگاه است و هر کجا روابط عمومی خوب اطلاع رسانی کرده و مطالب را انتقال داده خیلی از مسایل حل شده است.

کاراندیش گفت: فرهنگ عامل ساختن جامعه است و اگر اهمیت کار فرهنگی درک شود، بهای بیشتری به آن می دهند.

معاون توسعه مدیریت و منابع با تأکید بر برنامه محور بودن بخش های مختلف گفت: از برنامه ها و طرح های روابط عمومی در دوره جدید حمایت می کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با شاره به مأموریت ویژه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به روابط عمومی ها در زمینه لزوم صرفه جویی گفت: همه باید به سمت صرفه جویی برویم و این صرفه جویی باید ملموس باشد.

کاراندیش با اشاره به اینکه به طور کلی نظرات نسبت به دستگاه فرهنگی مثبت شده است گفت: روابط عمومی در درون دستگاه می تواند در ارتباط درونی معاونتها و بخش ها و اینکه از هم با خبر باشند ایفای نقش کند. وقتی پرسنل از عملکرد همدیگر خبر ندارند، قضاوتهای درستی صورت نمی گیرد و بعضاً سوءتفاهم بین پرسنل نسبت به حوزه های یکدیگر ایجاد می شود، بر این اساس شورای روابط عمومی ها می تواند این نقش را تقویت و مسائل و مطالبات کارکنان را منتقل کند.

کاراندیش با اشاره به اینکه مخاطبان ما با مخاطبان سایر حوزه ها متفاوت هستند گفت: اهالی فرهنگ و هنر روحیه خاص و ویژه ای دارند و بسیاری از هنرمندان از دستگاه فرهنگی توقعات به جا و درستی دارند و ما وظیفه داریم با روحیه و زبان خاص خودشان با آنها ارتباط برقرار کنیم. این نکته کار روابط عمومی وزارتخانه را حساس می کند و همکاران شما باید آموزش دیده باشند.

کاراندیش موضوع شفاف سازی را از دیگر نکات مورد توجه وزارتخانه قلمداد کرد و گفت: در گزارش عملکردها باید مسایل را شفاف مطرح کنید.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اقتصاد فرهنگ و هنر خیلی مهم تر از اقتصاد در سایر حوزه ها است. همینطور اشتغال در حوزه فرهنگ که با هزینه بسیار کم نسبت به سایر حوزه ها می توانیم اشتغال زیادی ایجاد کنیم. همچنین حقوق شهروندی و میز خدمت با هدف تسهیل خدمت به مردم از دیگر اولویت هایی است که باید مرکز روابط عمومی با اطلاع رسانی اقدامات در این زمینه، افکار عمومی را با فعالیت های ما آشنا کند.

جامعه روابط عمومی