روابط عمومي فرمانداري شهرستان كميجان: جلسه شوراي هماهنگي مديريت بحران شهرستان كميجان تشكيل شد

جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان با حضورمدیرکل مدیریت بحران و دستگاههای اجرایی و اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان در محل فرمانداری کمیجان برگزار شد.

در این جلسه ابتدا مدیران ، برق شهرستان درخصوص وضعیت برق شهرستان و برنامه خاموشی‌ها و مدیر آبفا شهری در مورد وضعیت آب شرب در شهرهای کمیجان و میلاجرد و مدیر آبفا روستایی شهرستان در مورد آب شرب در روستاهای شهرستان مدیر منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان در مورد تمهیدات صورت گرفته جهت جلوگیری از اتش سوزی در مواقع و مدیر مناب آب شهرستان در مورد کاهش منابع آب زیرزمینی سخنانی بیان کردند.

مهندس غیاثی مدیر کل مدیریت بحران استانداری مرکزی در حوزه های ذیل ایراد سخنرانی کردند/:

** پیرامون جایگاه شورا هماهنگی مدیریت بحران و تشریح وظایف آن و اصول مدیرات بحران

**وضعیت اقلیم شهرستان کمیجان و کاهش منابع آب و پوشش گیاهی خوب در امسال که پستانسیل ایجاد حریق می باشد

**آگاه سازی و آموزش دهیارن روستاها به عنوان مدیران بحران روستاهای و شناسایی افراد فعال در روستاها جهت کمک رسانی در مواقع بحرانی

**عرق شدگی در سدها و آبند ها و نصب علائم هشدار در انها.

**تاکید بر افزایش ضریب نفوذ بیمه ای در بخشهای کشاورزی – منازل مسکونی –تجاری تولید و صنعتی

بیماریهای مشترک انسان و دام.

**بحث یکپارچه سازی گشت برای حفاظت منابع آب کشاورزی

تاکید به صرفه جویی در مصرف برق- آب- و تهیه ژنراتور برای نانواییهای شهر و مراکز دیگر سخنانی بود که مطرح کردند.

در پایان سلیمانی فرماندار شهرستان ضمن تقدیر وتشکر از زحمات مدیران و دستگاهها پیرامون صرفه جویی در مصرف انرژی برق – آب و خرید ژنراتور برای نانواییها و جمع بندی نکات مطرح شده سخنانی بیان کردند

جامعه روابط عمومی