روابط عمومی ها با تشکیل اتاق فکر و بهرگیری از نبوغ و فعالیت مدیران و کارکنان ادارات خود می توانند در جهت دهی به برنامه ها و فعالیت ها یک اداره،نهاد و سازمان اثرگذار باشند.

امید سبزعلی،مسئول حوزه ریاست و روابط عمومی تبلیغات اسلامی البرز، گفت:روابط عمومی ها،در جهت دهی به نحوه عملکرد ادارات اثرگذارند.

وی گفت:روابط عمومی ها با تشکیل اتاق فکر و بهرگیری از نبوغ و فعالیت مدیران و کارکنان ادارات خود می توانند در جهت دهی به برنامه ها و فعالیت ها یک اداره،نهاد و سازمان اثرگذار باشند.

امید سبزعلی، ادامه داد:متأسفانه بعضی از مدیران از جایگاه واقعی روابط عمومی به خوبی واقف نیستند در حالیکه روابط عمومی ها چشم بینای سازمان در برگزاری برنامه ها با توجه به نیازسنجی اجتماعی هستند و این نیازسنجی اجتماعی خود یکی از وظایف روابط عمومی ها است.

مسئول روابط عمومی تبلیغات اسلامی البرز، خاطر نشان کرد:روابط عمومی در صورتی می تواند موفق عمل کند که به خوبی از ناحیه مدیر خود حمایت شود بودجه کافی،امکانات لازم در ترفیع جایگاه روابط عمومی ها اثرگذار است.

جامعه روابط عمومی