جلسه کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات بحران استان با حضور مدیران کل و اعضاء کارگروه امروز مورخ 97/3/22 به منظور بررسی و پیشرفت شبکه ارتباطی مدیریت بحران استان در اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمانشاه برگزار گردید.

جلسه کارگروه و اطلاعات استان با حضور مدیران کل و اعضاء کارگروه امروز مورخ ۹۷/۳/۲۲ به منظور بررسی و پیشرفت شبکه ارتباطی استان در اداره کل و اطلاعات برگزار گردید.

به گزارش اداره کل وفناوری اطلاعات استان کرمانشاه، به منظور بررسی پیشرفت شبکه استان و سایر موضوعات ارتباطی استان جلسه ایی در روز سه شنبه مورخ ۹۷/۳/۲۲ و با حضور مدیر کل و کارشناسان اداره کل و اطلاعات استان، مدیرکل اداره استان، مدیرعامل مخابرات منطقه کرمانشاه، نماینده ستاد و سایر اعضاء کارگروه در این اداره کل تشکیل گردید.

در این جلسه دکتر بهنیا ضمن تاکید براهمیت شبکه ارتباطی استان بیان نمود: این شبکه باید هرچه سریعتر راه اندازی شده و به بهره برداری برسد و نماینده اپراتور نسبت به نصب سریعتر تجهیزات اقدام نمایند.

در ادامه نماینده اپراتور های گزارشی از نحوه پیشرفت پروژه و مشکلات پیش رو عنوان کرده و دستگاههای مرتبط توضیحاتی جهت رفع مشکل ارائه نمود.

و در پایان سایر اعضاء نیز نظرات و پیشنهاداتی در خصوص پوشش مرزی اپراتورها، راه اندازی سامانه پیام رسانی توسط استان و تست شبکه توسط تنظیم مقررات و رادیویی ارائه کردند.

جامعه روابط عمومی