مشاور عالی و مدیرکل حوزه استاندار هرمزگان گفت: روابط عمومی استانداری باید از ابزارهای نوین و متنوع برای امیدبخشی و ارتقا آگاهی مردم از فعالیت های دولت در استان بهره بگیرد.

مشاور عالی و مدیرکل حوزه گفت: باید از ابزارهای نوین و متنوع برای امیدبخشی و ارتقا آگاهی مردم از فعالیت های دولت در استان بهره بگیرد.

به گزارش به نقل از ، محمدباقر کشفی در نشست با مدیرکل و کارکنان با اشاره به اهمیت جایگاه ها، عنوان کرد: نقش هماهنگی و گذاری تمامی های استان را بر عهده دارد که براساس این جایگاه مهم باید و کار کند.

وی بر لزوم احصا دقیق مسائل و مشکلات این حوزه تاکید کرد و افزود: باید با رویکرد جدیدی فعالیت ها در حوزه پیگیری شود.

مشاور عالی با بیان اینکه با گسترش امروز هر کدام از شهروندان خود یک هستند، تصریح کرد: باید از ابزارهای نوین و متنوع برای امیدبخشی و ارتقا آگاهی مردم از فعالیت های دولت در استان بهره گیرد.

کشفی را بازوی اثرگذاری برای هر دستگاه دانست و بیان داشت: مغز متفکر هر مجموعه است و بر این اساس باید از روش های خلاقانه در راستای رفع مشکلات و انتقال مناسب موضوعات به استفاده کند.

وی گفت: به عنوان عالی ترین دستگاه حاکمیت و دولت در استان باید از ظرفیت تمامی نهادها و دستگاه های اجرایی برای تحقق نظام استفاده کند که نیاز است نیز در حوزه کاری خود این امر را مد نظر قرار دهد.

مدیرکل حوزه خاطرنشان کرد: کارکنان نیز وظیفه مهمی در راستای گذاری، هدایت و نظارت بر دیگر ها بر عهده دارند که مطابق با این وظیفه باید با ابتکار و و به شیوه هنرمندانه کار خود را انجام دهند.

کشفی با بیان اینکه باید چشم بینا، و زبان رسا و شیوای دستگاه ها و ها باشد و به بهترین شیوه ببیند، گوش کند و نماید، تصریح کرد: چهره و سیمای و دستگاه ها می باشد که می بایست تلاش نماید بهترین چهره و سیما را ارائه کند و مدعی العموم از سوی مردم و وکیل مدافع و دستگاه می باشد.

وی بر ضرورت توجه به امر و برگزاری کارگاه های توجیهی کاربردی برای ها تاکید کرد و اظهار داشت: توجه به نیاز سنجی برای انجام کارها و اثر سنجی برای تحقق و استفاده از تمامی ظرفیت های ای و تبلیغی جهت از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

مشاور عالی خواستار استفاده از تمامی ظرفیت های ای و تبلیغی جهت شد و اضافه کرد: و اثر پیام ها و سیگنال های در سطح جامعه باید پیام امید و امیدواری، نشاط و شادابی و دلگرمی باشد و می بایست با بیان ها و اقدامات ارزشمند دستگاه ها، از ناامیدی و یاس و دلسردی جلوگیری و پرهیز شود.

کشفی خواستار بازنگری در روش و شیوه ها و استفاده از روش های جدید، خلاقانه و مبتکرانه جهت انجام کارها شد.

جامعه روابط عمومی