سعید رضوانی سرپرست روابط عمومی استانداری خوزستان در همایش مدیران روابط عمومی استان که در سالن همایشهای گیت بوستان برگزار شد از عملکرد روابط عمومی شرکت آبفا اهواز تقدیر بعمل آورد.

سعید رضوانی سرپرست روابط عمومی استانداری خوزستان در همایش مدیران روابط عمومی استان که در سالن همایشهای گیت بوستان برگزار شد از عملکرد روابط عمومی شرکت آبفا اهواز تقدیر بعمل آورد.

به گزارش تابا در این همایش رضوانی گفت: از روابط عمومی آبفا اهواز بخاطر تغییر در نوع نگرش به مقوله روابط عمومی و استفاده از ابزارهای نوین جهت پوشش همه جانبه در فضای مجازی و اجتماعی و شفافیت در گفتار تقدیر می کنم.

وی اجرای برنامه ها، همایش و نمایشگاه های متنوع در حوزه مدیریت مصرف آب، اطلاع رسانی از روند اجرای پروژه ها از طریق بازدیدهای میدانی مستمر و حضور پررنگ در فضای مجازی جهت اطلاع رسانی اخبار و عملکرد این روابط عمومی را از جمله نقاط قوت آن برشمرد.

جامعه روابط عمومی