روابط عمومی بخشداری کهریزک در بین ادارات شهرستان ری مقام برتر کسب کرد

روابط عمومی بخشداری کهریزک در بین ادارات شهرستان ری مقام برتر کسب کرد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، طی مراسمی در شورای اداری شهرستان ری، روابط عمومی بخشداری کهریزک بعنوان روابط عمومی برتر ادارات شهرستان ری معرفی شد.
در جلسه شورای اداری شهرستان ری حمیدرضا دهقان مسئول روابط عمومی بخشداری کهریزک عنوان ” روابط عمومی برتر” ادارات شهرستان ری را کسب نمود.

جامعه روابط عمومی