پیشاهنگ اطلاع رسانی به جامعه مجموعه روابط عمومی های ادارات کل استان ها هستند که می توانند در این راستا با تعاملی که با سازمان ها و مردم برقرار می کنند، با آگاهی بخشی به موقع این رسالت را تکمیل کنند.

دکتر علی اکبر حدادزاده در نشست روابط عمومی های ادارات کل دامپزشکی استان ها گفت: یکی از عوامل مؤثر در کنترل و پیشگیری از بیماری های مشترک بین انسان و دام بحث آموزش و اطلاع رسانی است. اگر بتوانیم اطلاع رسانی را در کنار اقدامات فنی و تخصصی لحاظ کنیم می توانیم به عنوان یک مجموعه تاثیرگذار در جامعه و حوزه سلامت جامعه باشیم .

وی ضمن اشاره به رسالت دامپزشکی در حفظ و حراست از سلامت جامعه افزود: پیشاهنگ اطلاع رسانی به جامعه مجموعه روابط عمومی های ادارات کل استان ها هستند که می توانند در این راستا با تعاملی که با سازمان ها و مردم برقرار می کنند، با آگاهی بخشی به موقع این رسالت را تکمیل کنند.

حدادزاده با اشاره به نقش مؤثر روابط عمومی ها در تعامل و ارتباط دوسویه برون و درون سازمانی، ایجاد حس مشارکت ناشی از آن را عامل مهم افزایش توان و انسجام سازمانی دانست و اظهار امیدواری کرد: با همفکری، هماهنگی و برنامه ریزی که در این همایش توسط مسئولان روابط عمومی های ادارات کل دامپزشکی سراسر کشور صورت می پذیرد، سازمان دامپزشکی درسال جاری پرتوان تر به سوی اهداف خود حرکت کند.

جامعه روابط عمومی