جلسه تخصصی کمیته حوزه روابط عمومی کارگروه دفاتر ستادی نظام پیشنهاد ها روز دوشنبه ۳۱ اردیبهشت در اتاق کنفرانس دفتر روابط عمومی برگزار شد.

جلسه تخصصی کمیته حوزه روابط عمومی کارگروه دفاتر ستادی نظام پیشنهاد ها روز دوشنبه ۳۱ اردیبهشت در اتاق کنفرانس دفتر روابط عمومی برگزار شد.

به گزارش پیام تهران آنلاین، در این جلسه ۲۰ پیشنهاد در حوزه روابط عمومی و اطلاع رسانی و تبلیغات مطرح شده از سوی اعضای کمیته تخصصی حوزه روابط عمومی مرکب از آیت بذرافشان ، قربانعلی قمی ، موسی الرضا شبرنگی ،مهین شفیعی و همچنین اعضای مدعو شامل :نونا احمدخانی و زاهده امیری مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

موضوعات پیشنهادشده به شرح ذیر است:

۱- ارایه تیزر تبلیغاتی
۲- پخش محصولات مخابراتی
۳- نصب دستگاه سنجش رفتا مشتریان
۴- شفاف سازی پیامها
۵- افزایش تبلیغات
۶- اطلاع رسانی و آگهی
۷- پیشنهاد و انتقادات
۸- تبلیغات موثر
۹- خودداری از تبلیغ زود هنگام
۱۰- نصب تبلیغات
۱۱- تبلیغات
۱۲- تبلیغات باکمک دفترروابط عمومی ودفتر حقوقی
۱۳- تهیه کتابچه محصولات و خدمات مخابراتی
۱۴- تاریخ مصور مخابرات
۱۵- نصب اسامی کارکنان بر روی در اتاق ها
۱۶- ایجاد تعلق خاطر ومعرفی خدمات

۱۷-نصب پرچم افراشته شرکت مخابرات ایران در ساختمان ها
۱۸-ایجاد اتاق show Room در نمایشگاه جهت بازار یابی
۱۹-کتاب و فیلم کوتاه از آثار شهدا
۲۰-رنگ

شایان ذکر است پیشنهادهای مذکور پس از بررسی اولیه و اعلان نظر اعضا، به کارگروه دفاتر ستادی کمیته نظام پیشنهادها ارجاع شد.

جامعه روابط عمومی