سرپرست اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: روابط عمومی ها نیازمند تفکیک مسئولیت از حوزه ریاست و بودجه مستقل هستند.

سرپرست اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: روابط عمومی ها نیازمند تفکیک مسئولیت از حوزه ریاست و بودجه مستقل هستند.

به گزارش نافع،علیرضا عبداللهی نژاد دردر نشست مدیران روابط عمومی دانشگاهها، مراکز پژوهشی و فناوری وزارت علوم, تحقیقات و فناوری در دانشگاه بوعلی سینای همدان اظهار کرد: ما در عصری به سر میبریم که به گواه بسیاری از دانشمندان، عصر تحرکات اطلاعاتی است زیرا اساس و بنیان زندگی انسانها بر مبنای اطلاعات و ارتباطات بنا نهاده شده است،

وی ضمن تأکید بر این که در این شرایط، مسوولیت روابط عمومی ها به عنوان چشم بیدار و وجدان آگاه دستگاهها بسیار اثر گذار است عنوان کرد: باید از چارچوبهای کلیشه ای و سنتی در عرصه روابط عمومی فاصله گرفته و بر استفاده از ابزارها و فنون جدید در این حوزه تأکید کنیم.

سرپرست اداره کل روابط عمومی وزارت علوم بیان کرد: نشست هم اندیشی روابط عمومی ها پس از چندسال وقفه مجددا برگزار شده و در کنار آن جلسات فصلی را با مدیران مناطق دهگانه خواهیم داشت تا پویایی را در این عرصه رقم بزنیم.

عبداللهی نژاد بر لزوم بازآرایی در عرصه ارتباطات فناورانه تأکید و تبیین کرد: تفکیک روابط عمومی از حوزه ریاست از جمله ضروریات و مطالبات مورد تاکید است چراکه نمیتوان اهداف هردو حوزه را توأمان پیش برد.

وی تأکید کرد : چابک سازی و حرفه ای گرایی در عرصه روابط عمومی باید مدنظر قرار گیرد و در افقی کوتاه به این هدف برسیم که این مهم نیازمند برنامه ریزی و رسیدگی است.

سرپرست اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، تخصیص بودجه مستقل به حوزه روابط عمومی را از جمله دغدغه های روابط عمومی ها برشمرد و افزود: هم افزایی و هم گرایی در قالب این مسؤولیت باید با برگزاری جشنواره های استانی، معرفی رسانه های برتر و برنامه هایی از این دست پیگیری شود.

جامعه روابط عمومی