روابط عمومی ویترین یک سازمان است، تمامی کسانی که در عرصه روابط عمومی فعالیت دارند جز زحمت کشان سازمان خود به شمار می روند.

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی اظهار کرد: روابط عمومی ویترین یک سازمان است، تمامی کسانی که در عرصه روابط عمومی فعالیت دارند جز زحمت کشان سازمان خود به شمار می روند.

به گزارش ترجمان صبح، محمدمحمدپور ظهر روز یکشنبه درهمایش کارگزاران روابط عمومی استان آذربایجان شرقی گفت: روابط عمومی سه عنصراصلی را درخود جای داده است و برسه اصل استوار است که یکی ازآنها اطلاع رسانی است، روند تکاملی کار رسانه ای در حوزه اطلاع رسانی با اقناع و ترغیب همراه است که تمامی ارکان های یکسازمان را برعهده دارد.
مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یادآورشد: روابط عمومی ویترین سازمان به شمار می رود چراکه بدون این حوزه کارهای سازمان لنگ مانده و به صورت کند عمل می کند.
محمدپوراذعان داشت: هماهنگی،انسجام بخشی از دیگر اصول کاری روابط عمومی و از وظایف ذاتی روابط عمومی های هرسازمان به شمار می رود. که اهداف آن را براساس راهبردهای تعریف شده پیش می برد.

وی خاطرنشان شد: کار روابط عمومی ها گرچه در نظر آدمی آسان محسوب می شود ولی سختی های بسیاری را به دنبال دارد چرا که متاسفانه این عرصه در برخی سازمان ها از ابتدا تعریف و جایگاه مشخصی به خود اختصاص نداده است.

جامعه روابط عمومی