طی حکمی از سوی مدیر کل مرکز، «عبدالله مولوی حقیقی» به عنوان مدیر جدید دفتر و روابط عمومی صدا وسیمای مرکز خراسان جنوبی منصوب شد.

طی حکمی از سوی مدیر کل مرکز، «عبدالله مولوی حقیقی» به عنوان مدیر جدید دفتر و روابط عمومی صدا وسیمای مرکز خراسان جنوبی منصوب شد.

به گزارش جامعه مجازی روابط عمومی،مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان در جلسه شورای مدیران صدا وسیمای مرکز خراسان جنوبی گفت: با توجه به حساسیت دفتر و روابط عمومی در صدا وسیمای مراکزاستانها ، روابط عمومی به عنوان نزدیک ترین فرد به مدیر کل و همچنین زبان گویا و چشم بینای مرکز محسوب می شود .

علیرضا آینه دار با تقدیر و تشکر از همکاران حوزه دفتر و روابط عمومی افزود: ازآنجایی که کارهای بزرگی در حوزه های مختلف درمرکزانجام می شود ، انتظار می رود که فعالیت ها و تولیدات رادیویی و تلویزیونی به نحو مطلوب انعکاس داده شود.

وی گفت: دفتر و روابط عمومی باید حلقه اتصال بین معاونان، مدیران و کارمندان مرکز با مدیرکل باشد وفعالیت در این حوزه تعامل و همراهی را در تمامی حوزه ها می طلبد.

وی با بیان اینکه در سنوات گذشته در حوزه روابط عمومی کم کاری هایی صورت گرفته است افزود: روابط عمومی مهمترین واحد مرکز است که در جهت انتقال فعالیت ها ، اقدمات و عملکرد های مرکز نمود زیادی در بین مخاطبان رادیو و تلویزیون و همچنین در سازمان صدا وسیما دارد.

جامعه روابط عمومی