رئیس سازمان نظام مهندسی کشور با اشاره به اینکه برکناری مسئول روابط عمومی این سازمان صحت ندارد و فقط دستورالعمل وزیر اجرا شده، گفت: از تکفل همزمان یک فرد در دو سمت که تعارض منافع دارد، اجتناب شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، رجبی با اشاره به اینکه مسئول روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشور […]

رئیس سازمان نظام مهندسی کشور با اشاره به اینکه برکناری مسئول روابط عمومی این سازمان صحت ندارد و فقط دستورالعمل وزیر اجرا شده، گفت: از تکفل همزمان یک فرد در دو سمت که تعارض منافع دارد، اجتناب شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، رجبی با اشاره به اینکه مسئول روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشور هم‌اکنون عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی استان اصفهان است، گفت: واقعیت آن است که به دنبال بخشنامه ۲۷ اسفند عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی مبنی بر اجتناب از تکفل همزمان اموری که زمینه تعارض منافع را فراهم می‌کند به سازمان نظام مهندسی کشور، با وجود مسئولیت روابط عمومی سازمان نظام مهندسی طی دوره‌های پنجم، ششم و هفتم شورای مرکزی در همان روز براساس تکلیف قانونی خود از بخشنامه جدید تمکین کرده است.

مدیر سابق روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشور طی دو دهه فعالیت رسانه‌ای مدت‌ها مدیر روابط عمومی سازمان نظام مهندسی اصفهان و دبیر کمسیون فرهنگی نظام مهندسی کشور بوده است.

جامعه روابط عمومی